آرشیو رسانه

 

۱-۱)آشنایی با چالش های کسب و کار، آقای دکتر ضیا با موضوع کارآفرینی ، ۱۳۹۴/۸/۱۴

 

 

۱-۲)آشنایی با چالش های کسب و کار، گفت و گو با کارآفرین برتر آقای مهندس مهدی معصومی (برند تلاونگ)  ، ۱۳۹۴/۸/۱۴

 

 

۲-۱)آشنایی با چالش های کسب و کار، آقای دکتر سلطانی با موضوع آشنایی با منابع انسانی ، ۱۳۹۴/۸/۲۱

 

 

۲-۲)آشنایی با چالش های کسب و کار، گفت و گو با کار آفرین برتر آقای مهندس طاهری (برند ریز موج سیستم) ، ۱۳۹۴/۸/۲۱

 

 

۳-۱)آشنایی با چالش های کسب و کار، آقای مهندس بوشهری با موضوع تامین مالی شرکتی ، ۱۳۹۴/۸/۲۸

 

 

۳-۲)آشنایی با چالش های کسب و کار، گفت و گو با کار آفرینان برتر آقای مهندس توکلی (برند سپیدان) و آقای مهندس صباغیان (برند خیریه همراه افق قریب) ، ۱۳۹۴/۸/۲۸

 

 

۴-۱)آشنایی با چالش های کسب و کار، آقای دکتر بیدارمغز با موضوع آداب تشریفات تجاری ، ۱۳۹۴/۹/۵

 

 

۴-۲)آشنایی با چالش های کسب و کار، گفت و گو با کار آفرینان برتر آقای مهندس نیلفروشان ( برند ساویز ) و آقای مهندس یزدانی ( برند ژرف نگر ) ، ۱۳۹۴/۹/۵

 

 

۵-۱)آشنایی با چالش های کسب و کار، آقای دکتر عطار با موضوع بازاریابی و طرح توجیهی ۱۳۹۴/۱۰/۳

 

 

۵-۲)آشنایی با چالش های کسب و کار، گفت و گو با کار آفرینان برتر آقای مهندس امام موسوی ( برند گاز تامکار) و آقای ابراهیمی ( برند لیندو) ۱۳۹۴/۱۰/۳

 

 

۶-۱)آشنایی با چالش های کسب و کار، آقای دکتر متولی با موضوع اصول و فنون مذاکره ، ۱۳۹۴/۱۰/۱۰

 

 

۶-۲)آشنایی با چالش های کسب و کار، گفت و گو با کار آفرینان برتر آقای دکتر رسولی ( برند نوآوران درمان ) و آقای مهندس محسنی آهویی ( برند تک افزار ) ، ۱۳۹۴/۱۰/۱۰

 

 

۷-۱)آشنایی با چالش های کسب و کار، آقای دکتر دزدار با موضوع آشنایی با مدیریت و بازار های مالی ، ۱۳۹۴/۱۰/۱۷

 

 

۷-۲)آشنایی با چالش های کسب و کار، گفت و گو با کار آفرین برتر آقای دکتر اعتمادیان ( برند محب ) ، ۱۳۹۴/۱۰/۱۷

 

 

۸-۱)آشنایی با چالش های کسب و کار، آقای دکتر میراعلایی با موضوع آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی ، ۱۳۹۴/۱۰/۲۴

 

 

۸-۲)آشنایی با چالش های کسب و کار، گفت و گو با کار آفرینان برتر آقای دکتر شریف و آقای مهندس ساعتچی ، ۱۳۹۴/۱۰/۲۴

 

۹) انتشار نشریه کاربرگ ، آقای حمیدرضا مرادی مطلق دوره ۱۴ ، ۱۳۹۹/۰۲/۲۶