هنرمندان نیکانی

لیست هنرمندان دانش آموخته ی نیکان

شماره دوره

۱۹

نام و نام خانوادگی

۱)امیرحسین جباری

فرم جمع آوری اطلاعات هنرمندان نیکان

لطفا رشته یا رشته های هنری که در آن فعال هستید را به همراه اطلاعات فردی در فرم زیر درج نمایید:

فعالیت های هنری

  • لطفاً یک مقدار بین 1 و 40 را وارد نمایید .