بیمه درمان تکمیلی گروهی و شرکتی

 

 

 

 

تعهدات بیمه گروهی بر اساس جدول شماره۲ و توضیح ذکر شده در پاورقی جدول محاسبه میشود

 

* جدول شماره ی دو *